Social แหล่งความรู้คนของคนยุคใหม่

ในโลกยุคปัจจุบันคงปฎิเสธไม่ได้ว่า Social Media ต่างๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น หากว่าเราใช้ในทางที่ถูกที่ควร ย่อมสร้างประโยชน์ได้มากมายมหาศาล เพราะ Social ถือว่าเป็นคลังความรู้ที่ใหญ่มาก ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้
จะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการเริ่มให้ความสำคัญด้วยการส่งต่อให้สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ดำเนินการส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการการเรียนรู้ โดยการผลักดันให้ครูนำเอาเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อการสอน ยังเกิดความร่วมมือระหว่างครูกับครู นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียน ทั้งในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนส่งผลก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นเครื่องมือที่ทางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชี้แนะให้ครูนำไปปรับใช้มาสอนให้กับนักเรียนไทย ดังนี้
1. Facebook จัดว่าเป็น Social hawaiian shirt men ที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยที่กำลังศึกษาเล่าเรียน ฉะนั้นการนำมาปรับใช้สำหรับครู และนักเรียนให้สามารถสื่อสาร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้จึงเป็นเรื่องที่ดี ด้วยการตั้งเป็นกลุ่มรายวิชาขึ้น เพื่อที่จะเป็นช่องทางให้ครูได้สื่อสารกับนักเรียน หรือระหว่างนักเรียนด้วยกันเองอย่างรวดเร็ว
2. WordPress คือ บล็อกสำเร็จรูปที่ครูหรือนักเรียนสามารถสร้างขึ้นส่วนตัว หรือทำเป็นบล็อกเฉพาะในรายวิชา เพื่อใช้ในการเผยแพร่บทเรียน ที่นอกเหนือจากการเรียนในชั่วโมง ยังเป็นตัวช่วยให้นักเรียนที่อาจเรียนตามไม่ทันในห้องเรียนก็มาค้นหาเพิ่มเติมในนี้ได้อีก


3. YouTube คือ เว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับการใช้แบ่งปันไฟล์ในรูปแบบวีดีโอ ที่ครูสามารถอัพโหลดพร้อมกับเผยแพร่วีดีโอการสอนผ่านทางเว็บไซต์ถือได้ว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง ประกอบกับนักเรียนเองก็สามารถอัพโหลดผลงานของตนเองให้เพื่อนๆและครูได้เข้ามาชมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. Twitter คือ เครื่องมือที่นำมาใช้ในการสื่อสารด้วยข้อความสั้นๆที่กระชับแต่ได้ใจความ และยังโต้ตอบกันได้ทันที
5. Slide share เป็นเว็บไซต์ที่นำมาใช้ในการแบ่งปันไฟล์เอกสารต่างๆ ไว้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
นอกจากเครื่องมือออนไลน์เหล่านี้ยังมีอีกหลากหลายบนโลกอินเตอร์เน็ต ที่ให้ประสิทธิภาพในการใช้งานที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งนับวันยิ่งมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดีผู้สอนเองก็ต้องดึงเอาเครื่องมือเหล่านี้มาปรับเปลี่ยนใช้ในขั้นตอนการเรียนการสอน เข้าใจในเทคนิค กลยุทธ์ในการสอน พร้อมกับสร้างรูปแบบให้น่าสนใจ เพื่อให้มีประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ในการที่จะเข้ามาใช้หาความรู้เพิ่มเติมนอกจากที่ได้จากตำราเรียนคะ