นโยบายการศึกษาปี 2560 มีข้อไหนน่าสนใจบ้าง

technology

การศึกษากำลังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมกำลังจับตามองอย่างมากเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่การศึกษา 4.0 อย่าลืมว่าการศึกษาเพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนสำหรับยุค 4.0 เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก มาดูว่านโยบายการศึกษา 2560 นั้นมีข้อไหนน่าสนใจกันบ้าง

การยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น

เรื่องแรกที่เป็นนโยบายสำคัญเลยนั่นคือการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการยกระดับ ปฏิรูปในครั้งนี้เป็นเรื่องการทำให้การศึกษาขั้นพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน รองรับโลกยุคต่อไปด้วย

การยกระดับครูและผู้บริหารสถานศึกษา

บุคคลสำคัญที่จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาสำเร็จได้ คงต้องเริ่มจากคุณครูที่อยู่กับนักเรียนมากที่สุดรองจากครอบครัว นั่นทำให้มีนโยบายด้านการพัฒนาวิชาชีพครูขึ้นมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นทักษะขั้นพื้นฐาน ความรู้ความสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ ถัดขึ้นไปอีกก็จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา(ผอ.) ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการในโรงเรียนจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผู้นำทางวิชาการ รวมถึงมีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีได้

ระบบบริหารเขตพื้นที่การศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวก

ถัดขึ้นไปจากระดับโรงเรียนแล้ว ต้องเป็นเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยงานที่จะอำนวยความสะดวก บริการ ให้การบริหาร บริการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหมือนกับเป็นฝ่ายสนับสุนที่ต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี

การจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเรื่องการเรียนการสอน

สมัยนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่า บิ๊กดาต้า(Big data) นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก การศึกษาเองก็เช่นกัน มีการจัดทำข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอนต่างๆเยอะแยะ หากจะให้เกิดประสิทธิภาพต้องมีการจัดเก็บที่เป็นระบบและนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างถูกทาง

สร้างวัฒนธรรมในการทำงานภายในองค์กร

อีกเรื่องที่ออกมาเป็นนโยบายเลย นั่นคือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร นโยบายเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงาน เรื่องนี้ไล่มาตั้งแต่วัฒนธรรมองค์การระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ จนถึงระดับโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เน้นไปที่เรื่องของการกระจายอำนาจและการรับผิดชอบให้มากขึ้น รวมถึงการดึงภาคส่วนอื่นๆในพื้นที่ของตัวเองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ การศึกษาในโรงเรียน คล้ายๆกับการสร้างระบบภาคีเครือข่ายในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น

บริหารบุคคลต้องมีความโปร่งใส

เรื่องสำคัญอย่างขวัญและกำลังใจของครู เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลย หากครูขาดกำลังใจแล้วคงทำให้การสอนลดประสิทธิภาพลง เลยทำให้มีการเขียนนโยบายเรื่องการบริหารบุคคลต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากคอร์รัปชั่น รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจ ได้อย่างถูกต้อง ถูกคน ก็ต้องมาดูกันว่านโยบายที่เรายกมานี้จะสามารถเกิดผลได้อย่างไรบ้าง