การศึกษา 4.0 การศึกษาเพื่ออนาคต

technology

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลย องค์กรทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาครัฐและเอกชนกำลังปฏิรูป พัฒนาตัวเองจากเดิมเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ ตามความหมาย 4.0 ของตัวเอง เรื่องของการศึกษาเองก็เป็นอีกเรื่องที่ถูกนำมาพูดถึงเหมือนกันมาดูกันว่าการศึกษา 4.0 จะมีความหมายอย่างไร

การศึกษาในเรื่องที่ชอบ

ยุค 4.0 อย่างนี้ต้องยอมรับเลยว่า โลกของเราเล็กลงอย่างมาก ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แขนงไหนก็ตามสามารถเรียนรู้ได้เพียงปลายนิ้วอยู่แล้ว นั่นทำให้การศึกษายุค 4.0 นั้นต้องเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียน ศึกษาวิชาที่ตัวเองชอบได้โดยง่าย ทีนี้เมื่อได้เรียนสิ่งที่ชอบแล้วผู้เรียนก็จะมีความสุข อยู่ได้นาน พอเรียนได้นานก็จะเกิดองค์ความรู้จนเกิดการประยุกต์สร้างสรรค์อะไรใหม่ขึ้นมาตามแนวคิด นวัตกรรมสร้างชาติได้

การจัดการสอนแบบ  STEM คืออะไร

เรื่องการจัดการเรียนการสอน เริ่มมีการพูดถึงแล้ว่า ในยุคการศึกษา 4.0 นั้นอาจจะต้องลดการเรียนการสอนแบบบรรยายลง แล้วนำวิธีการจัดการสอนแบบ STEM เข้ามาเพิ่ม การจัดการสอนแบบ STEM นี้ หมายถึงการนำศาสตร์ทั้ง 4 อย่างได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ มาบูรณาการรวมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาตามโจทย์ที่ผู้เรียนสนใจ

หรืออีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจหากยังไม่สามารถพัฒนาไปถึงขั้นของ STEM ได้ การนำเรื่องของการเรียนการสอนแบบโครงงาน หรือ วิธี BBL (Brain Base-Learning)มาใช้ ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกัน เพราะจะทำให้นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา การทำงานเป็นกลุ่ม ตรงนี้จะเป็นทักษะติดตัวในการทำงานในอนาคต

หลักสูตร และเนื้อหาต้องปรับปรุง

ไม่เพียงแค่วิธีการสอนที่ต้องพัฒนา เรื่องของหลักสูตรเนื้อหาการสอนนั้น ต้องมีการชำระเพื่อปรับปรุงใหม่ให้เข้าทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงน้ำหนักของแต่ละวิชาที่อาจจะเปลี่ยนไปด้วย อาจจะเพิ่มเรื่องของเทคโนโลยี กับ อาชีพ เข้าไปให้มากขึ้น

การเรียนรู้ได้สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

เชื่อมต่อจากข้อแรกที่การศึกษายุค 4.0 ที่เราต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ชอบ สิ่งที่สำคัญคือช่องทางการเรียนรู้ที่เมื่อก่อนการเรียนรู้แต่ละอย่างอาจจะยากเกินไป แต่เดี๋ยวนี้ไม่ยากแล้ว รัฐบาลอาจจะต้องมีการสร้างเวที ช่องทาง หรือ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ,หนังสือ,เอกสารภาพประกอบ และอื่น) ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกช่องทางตามที่ต้องการ

การพัฒนาครู 4.0

ปฏิเสธไม่ได้ว่า จักรสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษายุค 4.0 นั่นคือคุณครูที่จะเป็นสื่อกลางในการทำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งภาครัฐจะต้องมีการทำข้อตกลงในการพัฒนาครูตั้งแต่เรียนปริญญาตรี การสอบเข้า การบรรจุเข้ารับราชการ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องระหว่างรับราชการ และอื่นๆ เพื่อให้ครูได้กลายเป็นต้นแบบในการเป็นบุคคลในยุค 4.0 ตามที่รัฐต้องการ